Pure Sheen Glitter

Nuvo Pure Sheen Glitter 3.38 oz jars.